Terms and Conditions

Article 1. Definitions
1.1 General Terms and Conditions: The delivery and payment conditions that apply to all sales through Maria Malki. You agree to this when you place an order;
1.2 Consumer: a natural person or company who enters into an agreement with the company;
1.3 Agreement: a distance agreement between the company and the consumer.

Article 2. Applicability
2.1 These terms and conditions apply to every offer from Maria Malki and to every distance contract concluded between the company and the consumer;
2.2 These terms and conditions always apply to all offers, orders and agreements concluded on the online platform makeupbymariamalki.com;
2.3 Before the distance agreement is concluded, these conditions are made available via our website. Accepting an offer and placing an order means that these conditions have been accepted by the consumer;
2.4 The conditions can only be deviated from in writing. If a part of these conditions is deviated from, the remaining provisions will remain in full force. The consumer cannot derive any rights for future transactions from any agreed deviations.
2.5 Unless otherwise agreed in writing, the general or specific conditions or stipulations of third parties are not recognized by Maria Malki.

Article 3. Agreements
3.1 An agreement is only concluded after acceptance of your order by Maria Malki. Maria Malki is entitled to refuse orders or to attach certain conditions to the delivery, unless explicitly stated otherwise. If an order is not accepted, this will be made known within five (5) working days after receipt of the order, stating the reason (s).

Article 4. Prices
4.1 All offers from Maria Malki are without obligation. Both Maria Malki explicitly reserve the right to change prices, in particular when this is necessary on the basis of (legal) regulations.
4.2 The prices for the products offered are expressed in euros, including VAT (if applicable). Shipping costs are not included in the mentioned prices, unless stated otherwise. The total price is communicated via our website before the conclusion of the agreement.
4.3 Shipping costs are charged for shipments within the Netherlands and Belgium.
4.4 No shipping costs will be charged for purchases that exceed the total amount of 50 euros.
4.5 For customers outside the Netherlands and Belgium, the contribution to the costs of shipping and insurance depends on the country. An overview of these costs per country can be found on our website.
4.6 Maria Malki is not bound by price indications that are incorrectly stated on the website as a result of input and typing errors. No rights can be derived from unlawful and incorrect price information.

Article 5. Payments
5.1 The payment must always be made in advance.
5.2 The payment can be made in various ways as stated below under a and b and as indicated during the ordering process. Further (payment / order) conditions can be imposed on a consumer’s order. After placing and paying for an order, the consumer immediately receives a confirmation by e-mail stating the total costs.
a) Payment via iDeal: If you bank via the internet at Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank, ASN BANK, BUNQ, KNAB, TRIODOS BANK, VAN LANSCHOT, REGIOBANK or ING (Postbank), you can place your order through our site on a secure electronic payment. An electronic payment via the internet is comparable to a PIN payment in a store. After placing your order you choose the payment method iDeal. On the screen that appears, you can choose the bank where you bank online. You then follow the procedure that you are used to paying via internet banking. In principle, the payment is processed on the same working day. For more information, please refer to the iDeal website.
b) Payment via credit card (VISA and Mastercard). Your payment is authorized online so that you immediately know whether it is approved or not. No extra costs are charged for credit card payments.
5.3 In the event of bankruptcy or suspension of payment of the consumer (or an application for this), the claims of immediately due and payable.
5.4 If Maria Malki has to hand over her claim for collection, the consumer will owe a fixed amount of 15% of the extrajudicial collection costs due. If Maria Malki can prove to have necessarily incurred higher costs, then these costs will also be borne by the consumer.

Artikel 6. Levering
6.1 Alle artikelen op het online platform zijn uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is. Wij zullen de consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
6.2 Maria Malki streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 1 à 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt via info@mariamalki.com naar het bij de bestelling opgegeven afleveradres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan via e-mail een bericht. Een bestelling zal echter in principe altijd binnen 1-2 werkdagen na ontvangst van de betaling worden verstuurd.
6.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit.
6.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren, wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal de verkopende partij voor terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
6.6 Aan de leveringsplicht van Maria Malki wordt voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden.
6.7 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending, geheel voor rekening van de consument.
6.8 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen kunnen voorkomen.

Artikel 7. Herroepingsrecht

Let op, wimpers van Maria Malki kunnen niet worden geretourneerd in verband met hygiëne.

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Het herroepingsrecht is niet geldig op wimpers van Maria Malki.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Indien de klant na afloop van de reeds genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
7.1 Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
7.2 Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in het artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 8 Klachtenregeling
Maria Malki beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.